โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดมหกรรมวิชาการ

(10-4-2562 )  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดมหกรรมวิชาการ ภายใต้แนวคิด  “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ Healthy Innovation  ความรู้คู่คุณธรรม พัฒนานวัตกรรม นำไทยสู่ยุค 4.0 เทิดไท้องค์ราชันย์  โดยโรงพยาบาลมหาสารคามได้มีการดำเนินงานพัฒนาระบบจัดการความรู้ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลและเครือข่าย พัฒนาผลงานวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ในด้านต่างๆ พัฒนาระบบดูแลสุขภาพให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 98 เรื่อง แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ . ผลงานประเภทวิจัย-R2R  จำนวน 20 เรื่อง  ผลงานประเภท CQI จำนวน27 เรื่อง  ผลงานประเภท นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 30 เรื่อง และผลงานประเภท Poster จำนวน 11 เรื่อง

นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งคณะผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกและกระบวนการสร้างและการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ นำไปสู่สุขภาพที่ดีของประชาชนได้อย่างยั่งยืน

การได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนางานประจำที่ได้ทำอย่างต่อเนื่องนี้ ถือเป็นความสุขอย่างหนึ่งของผู้ปฏิบัติงาน เป็นสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้มีกำลังใจในการทำงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย นำไปสู่ความสำเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปไม่หยุดนิ่งต่อไป

ดังนั้น การประชุมมหกรรมประกวดผลงานวิชาการในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ทำงานวิชาการแล้ว ยังถือว่าเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการด้วย

โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดมหกรรมวิชาการ

โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดมหกรรมวิชาการ