ประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม

เรื่อง นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital

                    โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงความสำคัญการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสภาวะสุขภาพทางกาย จิตใจและสังคม ของประชาชนทุกกลุ่มวัยที่มารับบริการ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย  รวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกคน จึงได้ดำเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN  Hospital  เพื่อเป็นโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีสำหรับทุกคน  จึงประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บุคลากรทุกหน่วยงานทุกระดับของโรงพยาบาลได้รับทราบและถือปฏิบัติเพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามนโยบายอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จ  ดังนี้

  1. สื่อสารความรู้ กิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมลดโลกร้อน ตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital  แก่ประชาชนที่รับบริการ และบุคลากรทุกคน
  2. สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ วัตถุของเสียอันตราย ระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างถูกต้องไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน เป็นไปตามาตรฐานและเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
  3. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงพยาบาลเป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และลดการใช้ถุงพลาสติก
  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานพัฒนาส้วมในโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS)
  5. ส่งเสริมสนับสนุนทุกหน่วยงานให้ปฏิบัติตามมาตรฐานประหยัดพลังงานที่กำหนดร่วมกันได้
  6. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานกิจกรรม 5 ส และพัฒนาสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน(Health Workplace) โดยทุกหน่วยงานดำเนินกิจกรรม 5 ส ทุกวันศุกร์
  7. สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลอาหาร น้ำดื่ม น้ำใช้ ให้ได้ตามมาตรฐานและตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
  8. สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ความรู้ และคำปรึกษาแก่ประชาชน บุคลากรภายในองค์กรเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ
  9. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมหรือเป็นต้นแบบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital นำไปใช้ประโยชน์และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายพัฒนาลงสู่ชุมชน

นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital