วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

(18-4-2562) ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.มหาสารคาม นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ มหกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ การลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอเมืองมหาสารคาม ปี ๒๕๖๒ เพื่อ “คนอำเภอเมืองมหาสารคาม อยู่ดีมีสุข ไม่ทอดทิ้งกัน” โดยมีการ เชิดชูเกียรติแก่ อสม. ที่ได้ทุ่มเทเสียสละอดทนในการดำเนินกิจกรรมดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่

พร้อมมอบรางวัลตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่น ระดับอำเภอ ซึ่งปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น อสม ดีเด่นทั้งสิ้น ๖ สาขา พร้อมทั้งมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่ อสม ที่ปฏิบัติงานครบ ๑๐ปี ๒๐ ปี และ ๓๐ ปี ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ อสม. ที่ยาวนาน ถือเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความดีงามที่ท่านได้ทุ่มเทเสียสละ

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการเดินขบวนรณรงค์ของเหล่า อสม. มุ่งให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสุขภาพ และรู้จักลดความเสี่ยงก่อนโรคร้ายจะทำลายชีวิต โดยขบวนได้เดินผ่านชุมชน ตลาดสดเทศบาล และเข้าสู่หอประชุมอำเภอเมืองมหาสารคาม มีการร่วมกันร้องเพลงอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ การแสดงนิทรรศการสุขภาพจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมือง และการประกวดส้มตำลีลา โดยมี อสม.จากชุมชนต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 900 คน

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ