การจัดการและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

(19-4-2562)  ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก  นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาการจัดการและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ”  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ  อุณหเลขกะ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งมีแพทย์ พยาบาล และผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน

 

นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ  กล่าวว่า  ปัญหาเชื้อดื้อยาเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก เชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้ปรับตัวจนดื้อต่อยาต้านจุลชีพเกือบทุกชนิด หากไม่เร่งแก้ไขโลกจะเข้าสู่ยุค Post-antibiotic era คือกลับสู่ยุคที่คนจะตายจากโรคติดเชื้อแบคทีเรียอีกครั้ง แม้จะมียาปฏิชีวนะ แต่เนื่องจากเชื้อดื้อยารักษาไม่หาย และคาดว่าในปี 2593 ทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตจากปัญหาเชื้อดื้อยารวม 10 ล้านคน ในจำนวนนี้อยู่ในทวีปเอเชียมากที่สุดถึง 4.7 ล้านคน และยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ต่อการปศุสัตว์ การประมง การเพาะปลูก การค้าระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ จากการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาข้ามพรมแดนผ่านการเคลื่อนย้ายของคน สัตว์ และสินค้าทางการเกษตร

 

หลายคนก็จะกังวลเมื่อเกิดเชื้อดื้อยาขึ้น แล้วจะทำอย่างไร  การดื้อยาเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของเชื้อโรค และเมื่อเชื้อโรคดื้อต่อยาปฏิชีวนะตัวใดตัวหนึ่ง ก็มักจะดื้อกับยาปฏิชีวนะตัวอื่นในประเภทเดียวกัน ทำให้การรักษาโรคติดเชื้อนั้นๆได้ผลไม่ดี ต้องใช้ยาปฏิชีวนะที่มีความสามารถสูงขึ้น เพื่อมายับยั้งเชื้อโรค ส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะโรครุนแรง ต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลนานขึ้น เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น หรืออาจทำให้เสียชีวิตได้

 

จากจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือผู้ป่วยที่เคยได้รับยาปฏิชีวนะมาก่อน อย่างไรก็ดี การรักษาการติดเชื้อดื้อยา ยังมียาบางชนิดที่มีประสิทธิภาพสามารถรักษาได้ ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจให้การรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย ดังนั้นเราทุกคนต้องมีความตระหนักในเชื้อดื้อยา และการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมมากขึ้น

การจัดการและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

การจัดการและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

การจัดการและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

การจัดการและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ