ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ