ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาวัสดุบริโภคประเภทเนื้อหมู