ขอเชิญร่วมต้อนรับ…คณะเยี่ยมตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล โดยสมาคมเวชสารสนเทศไทย TMI

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา08.30 น. ณ ห้องประชุมจัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล