โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดประชุมการจัดการเรื่องร้องเรียน

งานพัฒนาคุณภาพ  โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดประชุมการจัดการเรื่องร้องเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ  เพื่อความปลอดภัย

(2-5-2562) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ผู้ป่วยนอก งานพัฒนาคุณภาพ  โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดประชุมการจัดการเรื่องร้องเรียน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ  เพื่อความปลอดภัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความเสี่ยง ข้อร้องเรียน  ให้เชื่อมโยงคุณภาพในทีม  และให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยมีนาสุดาจันทร์ ชายผา หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลมหาสารคาม และทพญ.นัชนพ รัตนเดชสกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีหัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กว่า 100 คน

โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดประชุมการจัดการเรื่องร้องเรียน

โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดประชุมการจัดการเรื่องร้องเรียน

โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดประชุมการจัดการเรื่องร้องเรียน

โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดประชุมการจัดการเรื่องร้องเรียน