นิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มมส มอบถุงผ้า 1,000 ใบ แก่ รพ.มหาสารคาม แจกจ่ายแก่ผู้ป่วย เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก

ดร.นวลละออง อรรถรังสรรค์ พร้อมนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำถุงผ้าจำนวน 1,000 ใบ มูลค่า 37,000 บาท ซึ่งจัดทำขึ้นตามโครงการในรายวิชา 1 หลักสูตร 1 ชุมชน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ในการมุ่งคัดแยกขยะและเพิ่มมูลค่า โดยนำขยะและสิ่งของรีไซเคิล จำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ในการทำกระเป๋าผ้า แจกจ่ายแก่ผู้ป่วยและผู้มารับบริการโรงพยาบาล ลดการใช้ถุงพลาสติก โดยมีคุณรัตนภรณ์ ยนต์ตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษ พร้อมคณะบุคลากรจากกลุ่มการพยาบาล รพ.มหาสารคาม ร่วมกันเป็นผู้แทนรับมอบ