การจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมบ้านตัวย Free Software ONA

กลุ่มการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดอบรมการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมบ้านตัวย Free Software ONA

(10-5-2562) ที่ห้องประชุมจัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลมหาสารคาม  นางสาวทศตวรรณ เดชมาลา  หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานเยี่ยมบ้านของหน่วยปฐมภูมิ ร่วมอบรมการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมบ้านด้วย Free Software ONA  โดยมี ดร.กฤษดา ประชุมราศี อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การสร้างแบบสอบถามและการจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมบ้านด้วย Free Software  ONA

การจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมบ้านตัวย Free Software ONA

การจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมบ้านตัวย Free Software ONA

การจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมบ้านตัวย Free Software ONA

การจัดเก็บข้อมูลการเยี่ยมบ้านตัวย Free Software ONA