โรงพยาบาลมหาสารคาม รับรางวัลดีเด่นอันดับ 1 การใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติ ประจำปี 2561  E- Claim Awards 2018

(16-5-2561) นางทัศนีพร ยศพล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้แทนรับรางวัล การใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2561 (E- Claim Awards 2018) ประเภทสถานพยาบาลที่มีการับทึกข้อมูลในระบบสินไหมอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าสามพันข้อมูล ดีเด่นอันดับ 1 ของบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับรางวัลดีเด่นอันดับ 1 การใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติ ประจำปี 2561  E- Claim Awards 2018

โรงพยาบาลมหาสารคาม รับรางวัลดีเด่นอันดับ 1 การใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติ ประจำปี 2561  E- Claim Awards 2018