โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ สำหรับรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย

(22-5-2562)  นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับ นายแพทย์โมลี วนิชสุวรรณ  ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และคณะศึกษาดูงานในโครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ สำหรับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562  รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562   เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562  ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  จากโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป  เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ สำหรับรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย

ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่เน้นการพัฒนาระบบบริการ ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลอันเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการประชาชน โดยเฉพาะบุคลากรด้านการบริหารระดับสูง ได้แก่ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ซึ่งต้องบริหารงานในองค์กรร่วมกัน สนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกัน เพื่อทำให้เกิดเครือข่ายระบบบริการสุขภาพที่เข้มแข็ง ส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกองบริหารการสาธารณสุข ร่วมกับชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ในด้านการบริหาร และวิชาการของบุคลากรสาธารณสุข ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการบริหารงาน ซึ่งกันและกัน

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ สำหรับรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ สำหรับรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ สำหรับรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย