งานคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลมหาสารคาม ตรวจเข้ม คุณภาพอาหารและสินค้า ที่จำหน่ายในร้านสวัสดิการ

งานคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลมหาสารคาม ตรวจเข้ม คุณภาพอาหารและสินค้า ที่จำหน่ายในร้านสวัสดิการ มุ่งเน้นนโยบายอาหารปลอดภัย สร้างความความไว้วางใจของผู้บริโภคเป็นอันดับแรก

(27-5-2562)  ที่ร้านสวัสดิการ โรงพยาบาลมหาสารคาม ภญ.ปริญา ถมอุดทา เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะ ร่วมตรวจเฝ้าระวังอาหารที่จำหน่ายในร้านสวัสดิการ พร้อมตรวจฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ตรวจสารปนเปื้อน ได้แก่ สารกันรา สารฟอกขาว สารบอแรกซ์ และตรวจเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร มือผู้สัมผัสอาหาร และภาชนะที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี้ยังเฝ้าระวังความสะอาดของน้ำแข็งที่ใช้ในร้านกาแฟกันเกรา และพนักงานที่จำหน่ายในร้านกันเกรา  เพื่อเฝ้าระวังด้านคุณภาพตามเกณฑ์โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และนโยบาย GREEN and CLEAN  เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเชื่อมั่น ในสินค้าและบริการของร้านของร้านสวัสดิการ โรงพยาบาลมหาสารคาม

งานคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลมหาสารคาม ตรวจเข้ม คุณภาพอาหารและสินค้า ที่จำหน่ายในร้านสวัสดิการ

งานคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลมหาสารคาม ตรวจเข้ม คุณภาพอาหารและสินค้า ที่จำหน่ายในร้านสวัสดิการ

งานคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลมหาสารคาม ตรวจเข้ม คุณภาพอาหารและสินค้า ที่จำหน่ายในร้านสวัสดิการ

งานคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลมหาสารคาม ตรวจเข้ม คุณภาพอาหารและสินค้า ที่จำหน่ายในร้านสวัสดิการ