คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV)  โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมรับฟังสรุปผลคืนข้อมูลการวิจัยเรื่อง การศึกษาระบาดวิทยา และการจัดการของเสียทางการแพทย์ จากสถานบริการสาธารณสุข

(29-5-2562) นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV)  โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมรับฟังสรุปผล คืนข้อมูลการวิจัยเรื่อง การศึกษาระบาดวิทยา และการจัดการของเสียทางการแพทย์ จากสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยมีอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ รวมทั้งเก็บ ข้อมูล ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย ด้านการจัดการของเสียภายในโรงพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีจำนวน 10 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยในครั้งนี้

คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมรับฟังสรุปผลคืนข้อมูลการวิจัยเรื่อง การศึกษาระบาดวิทยา และการจัดการของเสียทางการแพทย์ จากสถานบริการสาธารณสุข

คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมรับฟังสรุปผลคืนข้อมูลการวิจัยเรื่อง การศึกษาระบาดวิทยา และการจัดการของเสียทางการแพทย์ จากสถานบริการสาธารณสุข

คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมรับฟังสรุปผลคืนข้อมูลการวิจัยเรื่อง การศึกษาระบาดวิทยา และการจัดการของเสียทางการแพทย์ จากสถานบริการสาธารณสุข

คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมรับฟังสรุปผลคืนข้อมูลการวิจัยเรื่อง การศึกษาระบาดวิทยา และการจัดการของเสียทางการแพทย์ จากสถานบริการสาธารณสุข

คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมรับฟังสรุปผลคืนข้อมูลการวิจัยเรื่อง การศึกษาระบาดวิทยา และการจัดการของเสียทางการแพทย์ จากสถานบริการสาธารณสุข

คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ENV) โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมรับฟังสรุปผลคืนข้อมูลการวิจัยเรื่อง การศึกษาระบาดวิทยา และการจัดการของเสียทางการแพทย์ จากสถานบริการสาธารณสุข