นายแพทย์มารุต ตำหนักโพธิ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม บริจาคถุงผ้า จำนวน 400 ใบ มูลค่ากว่า 6,000 บาท เพื่อมอบให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง รณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนการใช้ถุงหิ้วพลาสติก และขอความร่วมมือผู้ป่วย ประชาชนนำถุงผ้ามาใส่ยาเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลทุกครั้ง เพื่อลดการใช้พลาสติก ลดภาวะโลกร้อน ตามนโยบายโรงพยาบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN Hospital) ที่เน้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล

ใส่ยากลับบ้าน

ใส่ยากลับบ้าน