ประกวดราคาเช่าเครื่องสลายนิ่ว
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้