มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562

(13-6-2562)  ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร  ร่วมการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562  โดยมีนายแพทย์อุดม  ภู่วโรดม  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7  เป็นประธาน จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในเขตสุขภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การดำเนินงานสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้หน่วยงานมีโอกาสเผยแพร่ผลงานเด่นด้านการพัฒนาองค์กร/หน่วยงานคุณธรรม เชิดชูคนดีศรีสาธารณสุข ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม   และโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้

มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562

นายแพทย์ภาคี  ทรัพย์พิพัฒน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  กล่าวว่า ประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้ส่งผลงานด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7  ร้อยแก่นสารสินธุ์ เข้าร่วมประกวดหน่วยงานคุณธรรม คนดีศรีสาธารณสุข และเรื่องเล่าคุณธรรม ภายใต้ประเด็น “รวมพลังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรมสังคมไทย  เทิดไท้องค์ราชันย์” ซึ่งประกอบด้วย

 1. องค์กรคุณธรรม/หน่วยงานคุณธรรม จำนวน 3 หน่วยงาน
 2. เรื่องเล่าคุณธรรม จำนวน 4 ท่าน
 3. คนดีศรีสาธารณสุข กลุ่ม ข้าราชการ จำนวน 4 ท่าน
 4. คนดีศรีสาธารณสุข กลุ่ม ลูกจ้าง จำนวน 4 ท่าน

ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตสุขภาพ จะได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562  ต่อไป

มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562

มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562

มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เขตสุขภาพที่ 7 ประจำปี 2562