นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรใหม่ ที่ผ่านการอบรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรร และค่านิยมในการทำงานของบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุข ด้วยการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้เป็นวิถีชีวิต และส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรธรรมาภิบาลและส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามในสังคมสาธารณสุข ณ วัดขุนพรมดำริห์ ต.ท่าสองขอน อ.เมือง จ.มหาสารคาม   ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2562 โดยนำบุคลากรใหม่จำนวนกว่า 50 คน เข้าศึกษาธรรม และปฏิบัติธรรม โดยมีคณะสงฆ์นำโดยพระครูสารกิจประยุต” หรือ หลวงพ่อกาบ ฐานทัตโต เป็นวิทยากรให้ความรู้ตลอดการอบรม