(17-6-2562) ที่ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม ตําบลท่าขอนยาง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยบริหาร และบุคลากรร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการทางการแพทย์ 4 ด้าน คือ บริการการแพทย์ทั่วไป บริการทันตกรรม บริการตรวจตา บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิต ทั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สำหรับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจในโครงการฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสุขภาพอนามัย พระองค์ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริต่างๆ ครอบคลุมทั้งงานด้านการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ และช่วยเหลือสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวม