(25-6-2562)   นางสุภาภรณ์ คณะเวทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น และการอพยพจากที่สูง ประจำปี 2562  โดยมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองมหาสารคาม และเทศบาลนครข่อนแก่น  เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมนำเจ้าหน้าที่ดับเพลิง รถดับเพลิง และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมเข้าร่วม  นอกจากนั้น ยังได้มีการสาธิตกรณีเกิดไฟลุกไหม้บริเวณถังแก๊ส พร้อมให้ความรู้เรื่องการปิดวาล์วถังแก๊ส โดยสาธิตการเข้าไปปิดวาล์วขณะเพลิงกำลังลุกไหม้ และให้เข้าไปปฏิบัติจริง ด้วยการเข้าไปปิดวาล์วจนทำให้ไฟดับ และยังได้จำลองเหตุการณ์เพลิงไหม้ในอาคาร พร้อมการอพยพพนักงานจากที่ไปรวมพลที่จุดรวมพล ซึ่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมกว่า 100 คน

นางสุภาภรณ์ คณะเวทย์  กล่าวว่า “คณะผู้บริหารโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือภัยจากการกระทำของมนุษย์ที่จะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้บุคลากร ได้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างปลอดภัย เพื่อให้บุคลากรได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟ ไปเป็นแนวทางในการป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ