ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนวัสดุเครื่องแต่งกายข้อมูล