เผยแพร่แผนจัดจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้