สรุปผลการดำเนินงานหมวดแผนงานโครงการ ไตรมาส 2 ประจำปี 2562