(4-7-2562) ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2562 เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุดชายเลยวานิชย์เจริญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานในแต่ละสาขาเข้าร่วมรับฟังข้อสั่งการ ข้อเสนอแนะ ชี้แจงข้อมูลและการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ จำนวนกว่า 200 คน

รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

รวจราชการกระทรวงสาธารณสุขรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข