ที่ห้องประชุมชั้น 8 อาคารบริการ โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมคณะกรรมการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์ชัยพร  พรหมสิงห์ ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ ดร.จิตติมา รอดสวาสดิ์ ผู้แทนสมาคนอนามัยแห่งประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาสำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินผลงานนวัตกรรม “โรงพยาบาลมหาสารคาม อาหารปลอดภัย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประเภทโรงพยาบาลศูนย์-โรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งเป็นไปตาม นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เน้นการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหารแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ  โดยสนับสนุนให้โรงพยาบาลทุกแห่งเป็น “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย” ควบคุมตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารภายในโรงพยาบาล การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน การตรวจสอบความสะอาด และมาตรฐานของผู้จำหน่าย และผู้ปรุง รวมถึงแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบในการประกอบอาหารในชุมชน เพื่อลดการป่วยของประชาชนจากโรคที่มีสาเหตุมาจากสารปนเปื้อนในอาหาร 

  เภสัชกรหญิงปริญา ถมอุดทา หัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเวชกรรม รพ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า โรงพยาบาลมหาสารคาม ดำเนินการด้านอาหารปลอดภัย โดยมีพื้นที่ดำเนินการ รพ.อาหารปลอดภัย ประกอบด้วย โภชนาการ หรือโรงครัว รพ. ,ศูนย์จำหน่ายอาหาร, สหกรณ์ร้านสวัสดิการจำหน่ายอาหาร และพื้นที่ขายสินค้าเกษตรปลอดสาร ที่ผ่านมามีการวางแผนการกำหนดเมนูอาหารล่วงหน้าสำหรับผู้ป่วยอย่างน้อย 2 เดือน ทั้งผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยเฉพาะโรค และผู้ป่วยห้องพิเศษ เพื่อให้ทราบปริมาณวัตถุดิบและจัดหาวัตถุดิบที่ปลอดสารมาใช้ในโรงครัว โดยคำนึงถึงพืชผักตามฤดูกาล และผักที่มีในท้องที่ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ เกษตรกรที่ปลูกผักปลอดสารเหล่านี้ได้เซ็นสัญญาการส่งผักเข้าโภชนาการ ด้วยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ในราคาที่ยุติธรรม และมีการควบคุมคุณภาพ โดยการสุ่มตรวจยาฆ่าแมลง และลงตรวจแปรงผักของเกษตรกร 

  นอกจากนี้ โรงพยาบาลมีการสนับสนุนพื้นที่ขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค โดยจัดให้มีตลาดสีเขียวทุกวันศุกร์ มีกลุ่มเกษตรกรจากชุมชนต่าง ๆ มาร่วมวางแผงขายผักและอาหาร ซึ่งแผงค้าต่าง ๆ มีการสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน ทราบถึงประโยชน์ของอาหารแต่ละชนิดที่จะเลือกซื้อไปรับประทาน ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดนี้ ถือเป็นความพยายามเพื่อสุขภาพของผู้ป่วยที่เจ้ารับการรักษาภายในโรงพยาบาล และสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของอาหารปนเปื้อนสารพิษที่อาจส่งผลต่อร่างกายประชาชน

   หลังการนำเสนอผลงาน คณะกรรมการอาหารปลอดภัย รพ.มหาสารคาม และเครือข่าย  ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเยี่ยมชมผลการดำเนินงานในรูปแบบนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม อาทิ เมนูชูสุขภาพ ที่มีการจดอนุสิทธิบัตรจำนวน 8 เมนู และ QR code ที่บรรจุข้อมูลโภชนาการเพื่อให้ผู้สนใจสามารถอ่านผ่านสมาร์โฟนได้อย่างรวดเร็ว การนำเสนอสินค้าจากกลุ่มเกษตรผู้ผลิตผักปลอดสารพิษ ที่ใช้ในการประกอบเป็นอาหารแก่ผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นที่สนใจต่อแขกผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก