ด้วยจังหวัดมหาสารคาม ได้กำหนดให้ส่วนราชการร่วมบูรณาการจัดการฝึกซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัย กรณีอัคคีภัยใน อาคารสูงขึ้น ภายใต้ชื่อ การฝึกการตอบโต้สาธารณภัย กรณี อัคคีภัยในอาคารสูง   จังหวัดมหาสารคาม (Mahasarakham Disaster Management Evercse 2019 MOM-DMEK-19″ ณ อาคาร อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น. ถึงเวลา  17.00 น. นั้น

อนึ่ง การฝึกซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัยดังกล่าว อาจส่งผลต่อการ เดินทาง และการประกอบกิจการของท่าน จึงขอความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงการเดินทาง โดยใช้เส้นทางจราจร ในช่วงถนนเฉลิมพระ เกียรติ ร.9   ตั้งแต่แยกเสริมไทยพลาซ่า จนถึงแยกโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม และเส้นทางจราจร ถนนผดุงวิถี ตั้งแต่สี่แยกโรงพยาบาลมหาสารคาม ถึงแยกทางเลี้ยวเข้าเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึงเวลา 17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

แจ้งประชาสัมพันธ์การฝึกซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัย กรณีอัคคีภัย