จ.มหาสารคาม ซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัยระดับจังหวัด จำลองเหตุอัคคีภัยในอาคารสูง เพื่อฝึกทักษะและเตรียมความพร้อมของบุคลากร บูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อระงับเหตุอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้จัดการฝึกซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัย กรณีอัคคีภัยในอาคารสูง เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ ฝึกทักษะให้บุคลากรที่เข้าร่วมซ้อมแผนได้เรียนรู้วิธีการระงับเหตุเบื้องต้น การอพยพหนีภัยเบื้องต้น และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยหากเกิดเพลิงไหม้ โดยจำลองสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้ที่อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน มีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากห้องปฏิบัติการด้านโลหิต ชั้น 2 มีเสียงระเบิด กลิ่นสารเคมีรั่วไหล และเปลวไฟจากในห้องเครื่องมือ

ต่อมาเปลวไฟได้ลุกลามอย่างรวดเร็วจนเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ จึงได้แจ้งขอรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองมหาสารคามและเทศบาลพื้นที่ใกล้เคียงเข้าดับเพลิง พร้อมเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าตัดไฟ จากนั้นได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน หรือ EOC ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ เพื่อขอรถดับเพลิงอาคารสูงและรถกระเช้าจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น เคลื่อนย้ายผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่ติดอยู่ภายในออกมา โดยศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ จะประสานเครือข่ายกู้ชีพ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งหมด 61 รายออกมาได้อย่างปลอดภัย ส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลขอนแก่น 3 ราย และควบคุมเพลิงไหม้บริเวณจุดเกิดเหตุสำเร็จ  ใช้เวลาในการระงับเหตุดังกล่าวเป็นเวลา 2 ชั่วโมง 20 นาที โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

นายเกียรติศักดิ์  จันทรา ผู้ว่าราชการ จ.มหาสารคาม เปิดเผยว่า การฝึกซ้อมแผนตอบโต้สาธารณภัยระดับจังหวัด จำลองเหตุอัคคีภัยในอาคารสูง เป็นสิ่งจำเป็นในปัจจุบัน เนื่องจากมหาสารคามมีการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ประเภทอาคารสูงเป็นจำนวนมาก หากเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น อาจสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของหน่วยงาน ผู้ประกอบการ และประชาชนได้ ดังนั้น ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจการป้องกันและระงับอัคคีภัยและซักซ้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง

ด้านนายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.มหาสารคาม กล่าวว่า การซ้อมรับรับมืออัคคีภัยในอาคารสูง นอกจากจะเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการเผชิญเหตุ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสาร การบริหารจัดการ ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปส่งยังจุดปลอดภัย ทำให้เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นจริง บุคลากรทั้งหมดของโรงพยาบาลจะสามารถปฏิบัติภาระกิจได้จริงและช่วยชีวิตประชาชนได้ทันท่วงที