โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมนมัสการพระบรมธาตุนาดูน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562

(16-7-2562) นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมนมัสการพระบรมธาตุนาดูน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562  เพื่อเป็นการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา และสืบสานการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณี ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน อีกด้วย

เนื่องด้วยวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จน พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมนมัสการพระบรมธาตุนาดูน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมนมัสการพระบรมธาตุนาดูน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมนมัสการพระบรมธาตุนาดูน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562

โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมนมัสการพระบรมธาตุนาดูน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562