วิธีการจอง

ท่านสามารถแจ้งความประสงค์จองห้องพิเศษ ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.  โทร. 043723355  ต่อ 9189
  • แจ้งความประสงค์ โดยตรงที่ศูนย์จองห้องพิเศษ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก  (ห้องประชาสัมพันธ์)
  • แจ้งความประสงค์ ทางโทรศัพท์ โทร 043723355043 – 711750 ต่อ 9189  โดยสามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน ก่อนถึงวันนัด
  • แจ้งความประสงค์ ทางออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง ตามลิ้งค์นี้  https://mkh.go.th/onlinebookingroom/  โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยื่นยันสิทธิ์ ในเวลา 09.00 น. ของวันถัดไป ในกรณีจองหลังเวลา  20.00 น.  โดยสามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน ก่อนถึงวันนัด
1.กรณีผู้ป่วยนอนพักอยู่ในโรงพยาบาล ให้ติดต่อจองห้องพิเศษได้ที่ พยาบาลประจำหอผู้ป่วย หรือ “ศูนย์จองห้องพิเศษ”  โทร. 043723355  ต่อ 9189   ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.

2.กรณีผู้ป่วยยังไม่ได้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล แต่มีใบนัดของแพทย์เจ้าของไข้ ระบุวันที่เข้าพักในโรงพยาบาล สามารถติดต่อจองได้ที่ “ศูนย์จองห้องพิเศษ” โทร 043-723355  ต่อ 9189  ทุกวัน เวลา 08.30-20.30 น. โดยสามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 7 วัน ก่อนถึงวันนัด

3.ข้อมูลการจองห้องพิเศษจะถูกบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ :การจัดคิวห้องพิเศษ จะจัดคิวตามลำดับ ก่อน-หลัง เรียงลำดับตามวันที่จองห้อง

การเข้าพักในห้องพิเศษ

1.ผู้ป่วยต้องผ่านกระบวนการ Admit เข้าสู่หอผู้ป่วยสามัญก่อน เพื่อให้แพทย์ได้ตรวจและประเมินอาการขอ

ผู้ป่วยว่าสามารถเข้าพักในห้องพิเศษได้หรือไม่ การเข้าพักในห้องพิเศษ ผู้ป่วยต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์

เจ้าของไข้

2.เจ้าหน้าที่ศูนย์จองห้องพิเศษ จะเป็นผู้ตรวจสอบเองว่าท่าน Admit อยู่หอผู้ป่วยใด และเมื่อถึงคิวท่าน

เจ้าหน้าที่ศูนย์จองห้องพิเศษจะประสานงานกับพยาบาลประจำหอผู้ป่วย เพื่อรับท่านเข้าพักในห้องพิเศษ

3.การจองห้องพิเศษล่วงหน้า สามารถจองได้ แด่ไม่ได้หมายความว่า เมื่อถึงวันที่ท่านมา Admit ท่านจะได้

ห้องพิเศษเลย ท่านต้องผ่านกระบวนการ Admit ตามข้อ 1 และข้อ 2 ก่อน และต้องมีห้องพิเศษที่ว่าง ในวัน

นั้น ๆ ด้วย (ไม่มีการสำรองห้อง) โดยที่คิวท่านจะเป็นลำดับต้น ๆ เรียงลำดับตามวันที่จองห้อง