สิทธิประกันสังคมเพิ่มค่าทำฟัน จาก 600 บาท ต่อปี เป็น 900 บาท ต่อปี

ถอนฟัน 200 – 400 บาท

ขูดหินปูนทั้งปาก 280 – 400 บาท

อุดฟันด้วยวัสดุอมัลกัม(Amalgam) 260 – 400 บาท

อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 400 – 560 บาท

ผ่าฟันคุด 350 – 1,200 บาท

***ไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงิน 900 บาทต่อปี***

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่…กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลมหาสารคาม โทร. 043-711750-4 ต่อ 160