(24-7-2562)  นายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี   รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลมหาสารคาม  รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท จากบริษัท ดี.เอช.เอ็น 2 บริษัท ดี.อาร์.พี และบริษัท ทีเค แฮปปี้ คอล เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

 

บริษัท ดี.เอช.เอ็น.2 บริษัท ดี.อาร์.พี และบริษัท ทีเค แฮปปี้ คอล บริจาคเงิน 50,000 บาท

บริษัท ดี.เอช.เอ็น.2 บริษัท ดี.อาร์.พี และบริษัท ทีเค แฮปปี้ คอล บริจาคเงิน 50,000 บาท

บริษัท ดี.เอช.เอ็น.2 บริษัท ดี.อาร์.พี และบริษัท ทีเค แฮปปี้ คอล บริจาคเงิน 50,000 บาท