นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะบุคลากร ร่วมกิจกรรมนันทนาการ เพื่อสุขภาพและความอบอุ่นในครอบครัว ของจังหวัดมหาสารคาม โดยการเต้นแอโรบิคแดนซ์ เพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อการมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมึหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม