อย.น้อย

ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ อย.น้อย ยุคใหม่ใส่ใจชุมชน ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสร้างความรู้ ประสบการณ์ให้กับนักเรียน สามารถนำไปปรับใช้ในครัวเรือน และชุมชน ปลูกฝังเรื่องอาหารปลอดภัยและการใช้สมุนไพรดูแลตนเอง โดยมีนักเรียน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเครือข่าย พชอ.  อาหารปลอดภัยและเมืองสมุนไพรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอเมืองมหาสารคาม เข้ารวมจำนวน 150 คน

นายอนุพงศ์  คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เปิดเผยว่า ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีมากขึ้น วิถีชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป มีการพึ่งพาผลิตภัณฑ์จากสารเคมีและสิ่งปรุงแต่งสังเคราะห์ในชีวิตประจำวัน ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดมากขึ้น ประกอบกับการแข่งขันในกลุ่มผู้ประกอบการ ทำให้มีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  ในขณะเดียวกันยังมีการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง ในอาหารเสริมและเครื่องสำอางพบสารห้ามใช้ ยังหาซื้อได้ง่าย และสิ่งที่พบบ่อยและน่าเป็นห่วงมากคือ  ในอาหารพบสารปนเปื้อน ในผัก/ผลไม้พบสารฆ่าแมลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งสิ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการตรวจสอบ เฝ้าระวังอยู่เป็นประจำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ในการส่งเสริมสุขภาพ และตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยผ่านตัวแทนนักเรียน หรือ อย.น้อย เป็นพลังช่วยขับเคลื่อน

อย.น้อย

ด้านนายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ด้านบริการปฐมภูมิ เปิดเผยว่า  ผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก เป็นกลุ่มนักเรียนที่เป็นอาสาสมัครในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน เปรียบเสมือนคณะกรรมการอาหารและยาตัวน้อยๆ ที่ได้รับองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน อาทิ เช่น อาหาร ยา  เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ซึ่งที่ผ่านมา อย.น้อยในโรงเรียนต่าง ๆ ได้ดำเนินกิจกรรมฝ้าระวังและตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ปลอดภัย โดยเฉพาะการเฝ้าระวังในโรงเรียนและชุมชนตามมาตรฐาน 7 องค์ประกอบ  เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนไทย ที่สามารถปกป้องคุ้มครองตนเอง ครอบครัว และสังคม ให้ปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพปนเปื้อนสารพิษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพแข็งแรง

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ยังมีกิจกรรมประกวดวาดรูปและเรียงความ เรื่อง อย.น้อยกับอาหารปลอดภัยและเมืองสมุนไพรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองมหาสารคาม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อให้นักเรียน อย.น้อยเหล่านี้ ได้มีความรู้ ประสบการณ์ และเกิดการเรียนรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ในครัวเรือน และชุมชน และปลูกฝังเรื่องอาหารปลอดภัยและการใช้สมุนไพรดูแลตนเอง เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้กับตนเองและขยายผลสู่บุคคลรอบข้าง และชุมชนต่อไป