จังหวัดมหาสารคาม ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี   องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

(21-8-2562)  ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม  นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วย พันเอก อดุลย์ แนบสนิท รองผบ.มทบ.26   และหัวหน้าหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ในโอกาสที่เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทอดพระเนตรการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และพระราชทานของที่ระลึก  แก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัครฯ (พอ.สว.) พื้นที่ จังหวัดมหาสารคาม  ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม