(26-8-2562)  ที่ห้องประชุมตักสิลาชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม  นายเกียรติศักดิ์ จันทรา  ผู้ว่าราชการมหาสารคาม ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วย นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองมหาสารคาม  นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และนายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองมหาสารคาม  และทีมภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้ “เด็กอำเภอเมือง เก่ง ดี มีสุข” ภายใต้นโยบายมหัศจรรย์ 1000 วันพลัส ร่วมกับเป้าประสงค์ทั้ง 5 ด้านตามนโยบายจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0  การดำเนินงานดังกล่าว คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองมหาสารคาม (พชอ.) ได้ใช้กระบวนการ 8 ช ในการดำเนินงานคือ “ ชี้  ชวน ชอบ โชว์ แชร์ ชัด ชิด ชม ” ซึ่งการเยี่ยมเสริมพลังในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 200 คน

จากผลการดำเนินงานในพื้นที่ 14 ตำบล 215 หมู่บ้านของอำเภอเมืองมหาสารคาม เกิดจากความร่วมมือของคณะอนุกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต“เด็กอำเภอเมือง เก่ง ดี มีสุข” ที่ได้ร่วมคิดวิเคราะห์ ร่วมวางแผน  ร่วมดำเนินงาน ร่วมติดตามผลและเสริมพลังใจการทำงานในพื้นที่  จนเกิดผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้เยี่ยมชมบู๊ทนิทรรศการ จำนวน 6 บู๊ท และประเมินการดำเนินงานของอำเภอตามเกณฑ์การประเมินโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดมหาสารคาม (พชจ.)ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆคือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม   ชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดมหาสารคาม  และสโมสรไลออนส์จังหวัดมหาสารคาม