ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทย์ จำนวน 29 รายการ