(20-9-2562)  นายแพทย์สุนทร ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยสมาชิกจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในพื้นที่โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค  ซึ่ง 3 เก็บ คือ เก็บบ้าน เก็บน้ำ เก็บขยะ ป้องกันโรคได้ 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า   ในทุกวันศุกร์ต่อเนื่องทุกสัปดาห์  ในโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน  โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้เล็งเห็นจากสถานการณ์ใข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2562 มีอัตราผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกรายภาค พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราป่วยสูงสุด และตามที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” พื้นที่เป้าหมาย คือ ทุกตำบลในประเทศ โดยเน้นในหมู่บ้าน/ขุมชน/วัด/โรงเรียน และกำหนดให้จัดกิจกรรมพร้อมกัน เดือนละ 1 ครั้ง

โรงพยาบาลมหาสารคาม รวมพลังจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

โรงพยาบาลมหาสารคาม รวมพลังจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

โรงพยาบาลมหาสารคาม รวมพลังจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

โรงพยาบาลมหาสารคาม รวมพลังจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

โรงพยาบาลมหาสารคาม รวมพลังจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย