(15-10-2562)  นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์ วันล้างมือโลกประจำปี  2562  ภายใต้หัวข้อ

“มือที่สะอาดสำหรับทุกคน clean hand for all ” โดยใช้กลไกภาครัฐหน่วยงานด้นสุขภาพส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้การล้างมือที่ถูกต้อง เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย  โดยส่งเสริมให้ประชาชน และสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเน้นความสำคัญในเรื่องการล้างมือ 7 ขั้นตอนเพื่อสร้างความตระหนักและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยการลงมือที่ถูกต้องจนเกิดเป็นนิสัยรักสุขภาพ และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนข้ถึงจุดให้บริการการล้างมืออย่างทั่วถึง