(21-10-2562)  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ณ สวนสาธารณะ หลังอาคาร 60 ปี โรงพยาบาลมหาสารคาม จัดขึ้นเพื่อบำรุงรักษาตันไม้ที่ปลูกไว้ภายในโรงพยาบาลและได้เติบโต แข็งแรง สมดังปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาตันไม้ที่ปลูกไว้แล้ว บำรุงต้นไม้ให้หยั่งรากลงดินเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ ช่วยเป็นร่มเงา ช่วยลดภาวะโลกร้อน ดูดขับคาร์บอนไดออกไซด์

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการความความดีถวายเป็นราชสักการะแต่สมด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีคณะบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมบำรุงรักษาตันไม้ เช่น การให้ปุย พรวนดิน บำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวแก่โรงพยาบาล จำนวนกว่า 50 คน