นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วย พร้อมรับฟังข้อมูลด้านการให้บริการ ข้อมูลด้านสถานที่ และการบริหารจัดการภายใน เพื่อวางแผนการพัฒนาและปรับปรุงการบริการให้สอดรับกับความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

โดยมีคุณคนึงนิจ ศรีษะโคตร รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล แพทย์ หัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย พร้อมคณะกรรมการบริหาร พาเยี่ยมสำรวจจำนวน 3 อาคารได้แก่ อาคารศัลยกรรม อาคาร 60 ปี และอาคารทองดีแก้ว-อัตถากร