โอกาสดี.. สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม (อบรมฟรี จบแล้วมีงานทำ)

โรงพยาบาลมหาสารคามร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จะเปิดอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372 ชั่วโมง) เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่กับโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย

ขอเชิญผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้มาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 2 ธันวาคม 2562 และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562

1) มีสัญชาติไทย

2) มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม

3) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีและไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์

4) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา หรือปริญญาบัตรทุกสาขาวิชา

 

หลักฐานและเอกสารที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อผู้สมัครอยู่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
  4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
  5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล, ใบสำคัญการสมรส (กรณีที่ชื่อ-สกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 2 ฉบับ
  6. สำเนาหนังสือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 2 ฉบับ (ถ้ามี)

 

กรอกใบสมัคร/ สอบถามเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน, ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจัมปาศรี

หรือโทร. 062-635-5596 (ในวัน-เวลาราชการ)