–> ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวและเข้าสอบสัมภาษณ์ในวัน ศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมกามินทร์อาศรม ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม
– ลำดับที่ 100000001 – 100000020 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
– ลำดับที่ 100000021 – 100000038 รายงานตัวเวลา 13.00 น.
สอบถามเพิ่มเติม โทร . 062-6355596 (ประถมพร)