ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๗๒ ชั่วโมง)

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๗๒ ชั่วโมง)

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลมหาสารคาม ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๗๒ ชั่วโมง) ตามโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผน ไทย (๓๗๒ ชั่วโมง) หนังสือที่ มค ๐๐๓๒.๒๒๕/๒๕๓ โดยกาหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ และได้ดาเนินการคัดเลือก ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น บัดนี้ การดาเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุน อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (๓๗๒ ชั่วโมง) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ