คุณกันตา คำพอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”เพื่อปลุกกระแสสังคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริต

โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน รวมทั้งข้าราชการ พนักงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมจำนวนกว่า 1,000 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนผดุงนารี อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติมีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC) และประเทศภาคีสมาชิก จำนวน191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาดังกล่าว ณ ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 มีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกฯ ได้ประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในประเทศและระดับสากลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)