(11-12-2562) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม ร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๕ (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY) เพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน โดยมีนายนที มนตรีวัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมวสุ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้ปัจจุบันภาพรวมอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้น จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของจังหวัดมหาสารคาม จากข้อมูล ๓ ฐาน ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เฉลี่ยประมาณเดือนละ ๒๐ ราย โดยสาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด แซงรถผิดกฎหมาย โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ หมู่บ้าน ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนในหมู่บ้านและถนนสายรองผ่านชุมชน และมีรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

ดังนั้นศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด จึงได้ประสานความร่วมมือ ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมกันเป็นกลไกขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ให้สามารถลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างให้ได้มากที่สุด