(12-12-2562) ที่โรงแรมวสุ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริการและบุคลากร  เข้าร่วมงานมอบโล่เชิดชูเกียรติการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0  Smart Kids Taksila 4.0  การประกาศเกียรติคุณการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติที่ดี (Best Practice)ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562

โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติ และเยี่ยมชมบูทนิทรรศการแสดงผลงานของทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดมหาสารคาม