ประกาศ โรงพยาบาลมหาสารคาม จะทำการซ้อมแผน การจัดการความรุนแรงในห้องอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน

20 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ  ห้องอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน