ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ