รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร