ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประกาศเผยแพร่แผนครุภัณฑ์ 9 รายการ